Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Quản lí đào tạo Chất lượng cao và Đào tạo quốc tế trực thuộc Trường Đại học Luật TP.HCM là đơn vị hành chính trực thuộc Trường, do Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP.HCM quyết định thành lập.

2. Trung tâm có chức năng

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý các lớp chất lượng cao thuộc các hệ đào tạo của trường; công tác quản lý và tổ chức các dự án liên kết đào tạo, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo ở bậc đại học và sau đại học;

b) Tổ chức các hoạt động mang tính chất dịch vụ phục vụ người học có thu phí.

Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Tổ chức quản lý các lớp chất lượng cao thuộc các hệ đào tạo:

a) Xây dựng quy định cho những hoạt động liên quan đến công tác quản lý và đào tạo lớp chất lượng cao;

b) Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học tổ chức công tác tuyển sinh vào lớp chất lượng cao;

c) Quản lý đào tạo (trừ công tác quản lý điểm học tập) của các lớp chất lượng cao chính quy và vừa làm vừa học, bao gồm: nắm thông tin chung về công tác đào tạo, thông tin chung về điểm học tập theo lớp, phân công giảng viên làm cố vấn học tập, theo dõi và cảnh báo học vụ đối với ính viên, triển khai và quản lý đội ngũ sinh viên trợ giảng, phụ trách tài liệu giẩng dạy cho sinh viên theo học kỳ, tổ chức giảng dạy các tín chỉ ngoại ngữ trong chương trình, tổ chức và triển khai cho sinh viên chất lượng cao (đáp ứng đủ điều kiện) viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp;

d) Phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý sinh viên thuộc lớp chất lượng cao;

e) Phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức chương trình học ngoại khóa, chương trình trao đổi tín chỉ, chương trình thực tập cuối khóa cho sinh viên chất lượng cao;

f) Triển khai các chương trình du học sau đại học liên kết quốc tế cho sinh viên chất lượng cao;

g) Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên chất lượng cao sau khi tốt nghiệp;

h) Chịu trách nhiệm chính trong công tác liên hệ và phối hợp với phụ huynh sinh viên khi cần thiết.

2. Tổ chức các dự án liên kết đào tạo, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo ở bậc đại học và sau đạ học: thep quy định chung về các dự án liên kết đào tạo, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo được nêu trong Quy định về quản lý các hoạt động Hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Luật TP.HCM.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường.

--%>
Top